TEL : 02-675-8448-50 / HOTLINE : 061-585-1466 | 061-585-1664 | 089-777-0399 | 086-608-6908

หนังสือเดินทาง - PASSPORT

 

 
ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง :
1. รับบัตรคิว ยื่นบัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง :
2. กรอกชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ และชื่อบุคคลที่ติดต่อได้
3. ยื่นคำร้อง - ตรวจสอบข้อมูลบุคคล (บัตรประชาชน / สูติบัตรฉบับจริง)
4. บันทึกข้อมูลชีวภาพ : - วัดส่วนสูง - พิมพ์ลายนิ้วมือ - ถ่ายภาพ
5. ตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในคำร้อง
6. บันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์ (กรณีต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์)
7. ชำระเงิน : ค่าธรรมเนรียม 1,000 บาท / ค่าไปรษณีย์ 40 บาท (กรณีรับทางไปรษณีย์)
8. รับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง 2 วันทำการ (ทางไปรษณีย์ EMS 5 - 7 วันทำการ)

 

เงื่อนไขในการรับเล่มหนังสือเดินทางแบบปกติ :
1. หากยื่นคำร้องที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า และสำนักงานฯ มีนบุรี ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการ ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง / รับทางไปรษณีย์ (EMS) หรือ รับทางไปรษณีย์ (PSP)
2. ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยลงลายมือชื่อมอบอำนาจในใบรับเล่ม พร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง
3. กรณีที่ยื่นคำร้องที่สำนังานฯ MRT คลองเตย จะได้รับหนังสือเดินทางไปรษณีย์ (PSP) เท่านั้น
4. กรณีที่ยื่นคำร้องที่สำนังานฯ ในต่างจังหวัดจะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น

 

เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป :
1. ได้รับเล่มในวันทำการถัดไปที่ฝ่ายจ่ายเล่มกรมการกงศุล ถนนแจ้งวัฒนะ ในเวลาเดียวกันกับที่ชำระเงินเสร็จสิ้น
2. สำนักงานที่ให้บริการ : กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ / สำนักงานฯ ศรีนครินทร์ / สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า / สำนักงานฯ มีนบุรี / สำนักงานฯ MRT คลองเตย / และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

 

TOP