เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 7 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี Korea Shopping 's Soul

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
25-29 มิ.ย. 2018 13,900.- 13,900.- 4,900.- 25 Available
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2018 13,900.- 13,900.- 4,900.- 25 Available
1-5 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
2-6 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
3-7 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
4-8 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
5-9 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
6-10 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
7-11 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
8-12 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
9-13 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
10-14 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
11-15 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
12-16 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
13-17 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
14-18 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
15-19 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
16-20 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
17-21 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
18-23 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
19-23 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
20-24 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
21-25 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
22-26 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
23-27 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
24-28 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
25-29 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
27-31 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
1-5 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เล่นกีฬาฤดูหนาวสุดมันส์ และคลายร้อนกับสวนน้ำแสนสนุกที่ ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK
 • เดินเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE I
 • พร้อมสักการะขอพร ณ วัดโชเกซา
 • สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
 • ช้อปปิ้งอย่างจุใจ กับ PAJU OUTLET และย่านช้อปชื่อดังอย่าง เมียงดง ทงแดมุนฮงอิก
 • ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE  
 • ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I LA PROVENCEIPAJU OUTLET ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม) ***เตรียมชุดว่ายน้ำ***

SUWON

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

3

เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I  FANTA STICK SHOW  I ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN I  นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

4

ศูนย์โสม I ศูนย์พลอยอเมทิส I  ศูนย์เวชสำอาง I  นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  I  พระราชวังเคียงบก  I  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I  ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท I  TRICK EYE MUSEUM I 

ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

5

วัดโชเกซา Iหมู่บ้านบุกชอนฮันอก I DUSTY FREE I คลองชองเกชอน  I ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์น้ำมันสนแดง I  SUPERMARKET

-

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง