ลงทะเบียน Agent Member

กรอกข้อมูลรายละเอียด Agent


เอกสารที่ต้องแนบเพิ่มเติม

  1. สำเนาจดทะเบียนบริษัททัวร์
  2. สำเนาใบรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทัวร์
*** เอกสารที่จะต้องแนบจะต้องเป็นไฟล์รูปภาพ (jpeg,jpg,png,gif) เท่านั้น โดยแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 1MB ***
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนกดลงทะเบียน ระบบจะตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อน ลงทะเบียนจึงจะเสร็จสมบูรณ์