เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี BUSAN SEA SAND BREEZE

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
26-30 มี.ค. 2024 17,900.- 17,900.- 5,899.- 20 Available จอง
5-9 เม.ย. 2024 19,900.- 19,900.- 5,900.- 3 Waitlist จอง
10-14 เม.ย. 2024 22,900.- 22,900.- 5,900.- 25 Available จอง
11-15 เม.ย. 2024 24,900.- 24,900.- 5,900.- 25 Available จอง
12-16 เม.ย. 2024 25,900.- 25,900.- 5,900.- 16 Available จอง
17-21 เม.ย. 2024 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
19-23 เม.ย. 2024 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
24-28 เม.ย. 2024 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
26-30 เม.ย. 2024 19,900.- 19,900.- 5,900.- 25 Available จอง
1-5 พ.ค. 2024 21,900.- 21,900.- 5,900.- 25 Available จอง
3-7 พ.ค. 2024 21,900.- 21,900.- 5,900.- 25 Available จอง
8-12 พ.ค. 2024 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 พ.ค. 2024 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
15-19 พ.ค. 2024 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 พ.ค. 2024 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
22-26 พ.ค. 2024 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
24-28 พ.ค. 2024 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2024 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2024 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

Update ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด ที่จะพาทุกท่านตะลุยไปในดินแดนแห่งความสุขและสีสันของ Busan
สายการบิน: AIR BUSAN หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

-

-

2

กิมแฮกายาธีมปาร์ค | ฮีโร่โชว์ | ถ้ำไวน์แห่งกิมแฮ
ปั่น RAIL BIKE ชมความงามของแม่น้ำนักดง
| Train Café

B : -

L : หมูผัดซอสเผ็ดเกาหลี

D : ชาบู ชาบู

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
โรงแรมเกาหลี

3

หมู่บ้านวัฒนธรรมฮวินนยออุล  
ออยุคโดสกายวอร์ค
| วัดแฮดงยงกุงซา | ศูนย์เวชสำอาง
แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

B : โรงแรม

L : พุลโกกิ

D : อิสระ

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
โรงแรมเกาหลี

4

อุทยานรถไฟสีครามแห่งแฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule)
ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ
หอคอยแห่งปูซาน
(ไม่รวมค่าขึ้น) | อุทยานยงดูซาน
LOTTE DUTY FREE –  BUSAN | ตลาดอาหารทะเลจากัลชี

B : โรงแรม

L : คาลบิ

D : อิสระ

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่ามาตรฐาน
โรงแรมเกาหลี

5

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
+เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+แต่งชุดฮันบก
นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท

B : โรงแรม

L : จิมดัก

D : -

-

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q: จองทัวร์กับ วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตเลขที่ 11/07438 ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเรา วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.wevacationcenter.com
      - TEL:     063-525-3236 / 063-562-6236
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @WEVACATIONCENTER
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:WE VACATION


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?
A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน