เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี GRAND SNOWING SKI

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
22-26 พ.ย. 2023 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2023 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 ธ.ค. 2023 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 ธ.ค. 2023 29,900.- 29,900.- 5,900.- 19 Available จอง
20-24 ธ.ค. 2023 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
27-31 ธ.ค. 2023 31,900.- 31,900.- 5,900.- 25 Available จอง
28 ธ.ค. 2023 - 1 ม.ค. 2024 34,900.- 34,900.- 5,900.- 14 Available จอง
29 ธ.ค. 2023 - 2 ม.ค. 2024 34,900.- 34,900.- 5,900.- 13 Available จอง
30 ธ.ค. 2023 - 3 ม.ค. 2024 31,900.- 31,900.- 5,900.- 19 Available จอง
31 ธ.ค. 2023 - 4 ม.ค. 2024 30,900.- 30,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 ม.ค. 2024 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 ม.ค. 2024 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
24-28 ม.ค. 2024 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2024 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
7-11 ก.พ. 2024 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 ก.พ. 2024 29,900.- 29,900.- 5,900.- 0 Waitlist
21-25 ก.พ. 2024 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2024 29,900.- 29,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 มี.ค. 2024 27,900.- 27,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 มี.ค. 2024 25,900.- 25,900.- 5,900.- 25 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สายการบิน : ASIANA AIRLINES หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

-

2

GOLDEN TREE CAFE | เกาะนามิ
เล่นสกี ณ ลานสกีรีสอร์ท
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ลานสกี)

B : -

L : ดักคาลบี้

D : พูลโกกิ

SKI RESORT

หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

3

สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม
เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค
(รวมค่าเข้าและบัตรเครื่องเล่น)
ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท

B : โรงแรม

L : คูปองอาหาร

D : จิมดัก

SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

4

พระราชวังเคียงบก | ศูนย์โสม | ศูนย์น้ำมันสนแดง
DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ และค่ากระเช้า)

B : โรงแรม

L : บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์

D : อิสระ

SEOUL HOTEL

หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

5

ศูนย์สมุนไพร
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

B : โรงแรม

L : บิบิมบับ

D : -

-

 

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q: จองทัวร์กับ วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07438 ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเรา วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.wevacationcenter.com
      - TEL:     063-525-3236 / 063-562-6236
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @WEVACATIONCENTER
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:WE VACATION


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?
A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน