เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 7 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี Korea Happy Cruise Part.II

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
1-5 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 21 Available
2-6 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
3-7 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
4-8 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
5-9 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
6-10 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
7-11 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
8-12 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
9-13 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
10-14 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
11-15 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
12-16 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
13-17 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
14-18 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
15-19 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
16-20 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
17-21 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
18-22 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
19-23 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
20-24 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
21-25 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
22-26 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
23-27 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
24-28 ก.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
25-29 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
27-31 ก.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
29 ก.ค. - 2 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
30 ก.ค. - 3 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
1-5 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
2-6 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
3-7 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
4-8 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
5-9 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
6-10 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
7-11 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
8-12 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
9-13 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
10-14 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
11-15 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
12-16 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
13-17 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
14-18 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
15-19 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
16-20 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
17-21 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
18-22 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
19-23 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
20-24 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
21-25 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
22-26 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
23-27 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
24-28 ส.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
25-29 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
26-30 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
27-31 ส.ค. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
29 ส.ค. - 2 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
1-5 ก.ย. 2018 13,900.- 13,900.- 4,900.- 25 Available
2-6 ก.ย. 2018 13,900.- 13,900.- 4,900.- 25 Available
3-7 ก.ย. 2018 13,900.- 13,900.- 4,900.- 25 Available
5-9 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
6-10 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
7-11 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 25 Available
8-12 ก.ย. 2018 13,900.- 13,900.- 4,900.- 25 Available

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I DONGHWA VILLAGE Iอินชอนไชน่าทาวน์I

ARAWATERWAY MARU & WATERFALL I พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง I  วัดวาวูจองซา

SUWON หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

3

สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I ศูนย์เวชสำอาง  I ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน  I  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

4

พระราชวังถ็อกซูกุงIนั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์ I ศูนย์น้ำมันสนแดง I  ศูนย์สมุนไพร  IN SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

5

ศูนย์โสมIศูนย์พลอยอเมทิสI  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  I ทำข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก  I ฮุนไดเอ้าเลตท์ I  ARA CRUISE  I  SUPERMARKET

-

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง