เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 7 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี Korea Summer's Vacation

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
20-24 มิ.ย. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
21-25 มิ.ย. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
22-26 มิ.ย. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
23-27 มิ.ย. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
24-28 มิ.ย. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
25-29 มิ.ย. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
26-30 มิ.ย. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2018 12,900.- 12,900.- 4,900.- 25 Available

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  Iท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนI LA PROVENCEIPAJU OUTLETI

ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)

SUWON

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

3

เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) I  FANTA STICK SHOW  Iศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุนI DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDENI  นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

4

ศูนย์โสมI ศูนย์พลอยอเมทิสI  ศูนย์เวชสำอาง I  นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  I  พระราชวังเคียงบก  I  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I  ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีทI  TRICK EYE MUSEUM I  ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดงI LINE FRIENDS STORE

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

5

วัดโชเกซา Iหมู่บ้านบุกชอนฮันอกI DUSTY FREEI คลองชองเกชอน  I

ศูนย์สมุนไพรIศูนย์น้ำมันสนแดงI  SUPERMARKET

-

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง