เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี GRAND BLOSSOM SOUL

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
1-5 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
2-6 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
3-7 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
4-8 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
5-9 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
6-10 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
7-11 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
8-12 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
9-13 เม.ย. 2020 22,900.- 22,900.- 4,900.- 25 Available จอง
10-14 เม.ย. 2020 23,900.- 23,900.- 4,900.- 1 Waitlist
11-15 เม.ย. 2020 25,900.- 25,900.- 4,900.- 1 Waitlist
12-16 เม.ย. 2020 25,900.- 25,900.- 4,900.- 25 Available จอง
13-17 เม.ย. 2020 25,900.- 25,900.- 4,900.- 22 Available จอง
14-18 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 21 Available จอง
15-19 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
16-20 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
17-21 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
18-22 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
19-23 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
20-24 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
21-25 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
22-26 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
23-27 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
24-28 เม.ย. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
25-29 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
26-30 เม.ย. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 25 Available จอง
1-5 พ.ค. 2020 21,900.- 21,900.- 4,900.- 17 Available จอง
2-6 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
3-7 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
4-8 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
5-9 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
6-10 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
7-11 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
8-12 พ.ค. 2020 20,900.- 20,900.- 4,900.- 25 Available จอง
9-13 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
10-14 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
11-15 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
12-16 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
13-17 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
14-18 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
15-19 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
16-20 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
17-21 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
18-22 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
19-23 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
20-24 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
21-25 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
22-26 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
23-27 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
24-28 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
25-29 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
26-30 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
27-31 พ.ค. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2020 19,900.- 19,900.- 4,900.- 25 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

GRAND BLOSSOM SOUL

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน :


วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | เกาะนามิ | RAIL BIKE | สะพานกระจก | JADE GARDEN

SUWON JM

หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

3

กิมจิ+ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน+รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) | N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

4

ศูนย์เครื่องสำอาง | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | วัดโชเกซา |  พระราชวังชางด็อกกุง | SEOULLO7017 หรือชมดอกซากุระ ถนนยออิโด |ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง | ทงแดมุน | DDP

BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน

5

ศูนย์พลอยอเมทิส | DUTY FREE | ศูนย์โสม | SUPERMARKET

-

 

ตารางสายการบิน และเวลาการเดินทาง :


สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

ASIANA AIRLINES

OZ742

23.55 – 06.55

OZ741

18.05 – 22.00

ASIANA AIRLINES

OZ744

01.50 – 09.20

OZ743

20.20 – 00.20

KOREAN AIR

KE658

21.30 – 04.45

KE653

19.05 – 23.20

KOREAN AIR

KE654

01.00 – 08.30

KE659

20.10 – 00.20

THAI AIRWAY

TG658

23.10 – 06.30

TG655

21.25 – 00.20

THAI AIRWAY

TG656

23.30 – 06.55

TG655

21.25 – 00.20

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q: จองทัวร์กับ วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07438 ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเรา วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.wevacationcenter.com
      - TEL:     063-525-3236 / 063-562-6236
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @WEVACATIONCENTER
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:WE VACATION


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?
A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน