เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8448
สอบถาม Line
wevacation
center

ทัวร์เกาหลี KOREA FLYING SNOW

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
20-24 ม.ค. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
21-25 ม.ค. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
22-26 ม.ค. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
23-27 ม.ค. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
24-28 ม.ค. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
25-29 ม.ค. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
26-30 ม.ค. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
27-31 ม.ค. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
1-5 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
2-6 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
3-7 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
4-8 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
5-9 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
6-10 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
7-11 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
8-12 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
9-13 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
10-14 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
11-15 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
12-16 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
13-17 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
14-18 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
15-19 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
16-20 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
17-21 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
18-22 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
19-23 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
20-24 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
21-25 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
22-26 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
23-27 ก.พ. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
24-28 ก.พ. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2021 16,999.- 16,999.- 4,900.- 25 Available จอง
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 2021 15,999.- 15,999.- 4,900.- 25 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

KOREA FLYING SNOW

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q: จองทัวร์กับ วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07438 ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเรา วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.wevacationcenter.com
      - TEL:     063-525-3236 / 063-562-6236
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @WEVACATIONCENTER
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:WE VACATION


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?
A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน