ทัวร์เกาหลี รายละเอียดการขอวีซ่า C-39 (วีซ่าท่องเที่ยว) อัปเดตล่าสุด!

รูปทีใช้สมัครวีซ่าต้องตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ก. รูปถ่ายพื้นฐาน

 • รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม.(1.5นิ้ว) โดยต้องเห็นใบหน้าผู้สมัครขนาด 2.5 ซม. X 3.5 ซม.

 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวไม่มีลวดลาย

 • ไม่สวมแว่นตาเลนส์สี หมวกและเครื่องประดับต่างๆ ยกเว้น เครื่องมือทางการแพทย์

 • ทางสถานทูตอาจมีการเรียกขอรูปถ่ายใหม่ ถ้าผู้สมัครยื่นรูปถ่าย ดังกรณีต่อไปนี้

  • รูปถ่ายที่ตรงกับหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน บัตรต่างด้าว หนังสือเดินทางชั่วคราวของผู้ลี้ภัยบัตรประจำตัวลูกเรือ ฯลฯ  ที่ออกไว้เกินระยะเวลา 6 เดือน
  • รูปถ่ายที่คุณภาพสีซีดหรือมีความแตกต่างจากปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด
  • รูปถ่ายที่ไม่เห็นใบหูหรือรูปถ่ายที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

 ข. หมายเหตุ

 • อนุญาตให้สวมใส่เครื่องแต่งกายทางศาสนา เช่น Hijab, Veil, Turban

  • รูปถ่ายต้องเห็นใบหน้าตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคาง

  • ต้องไม่ปิดบังใบหน้า คิ้ว ตา จมูกและปาก ยกเว้นใบหู

 

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่า

กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (3.5cm x 4.5cm) 1 รูป  (พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน)

 • กรุณาโหลดแบบฟอร์มขอวีซ่าและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่า

 • ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี และการขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้และค่าธรรมเนียมขอวีซ่าผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารทั้งหมดภายในวันเดียวกันเท่านั้น

เช็คลิสต์เพื่อตรวจสอบเอกสาร

1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
2. ตราประทับรีเอ็นทรี่ เพอร์มิท ที่รับจากตม.ประเทศไทย และสำเนา 1 ชุด
3. ใบมอบอำนาจภาษาอังกฤษและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจ)
4. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรส ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าถือวีซ่าสมรสหรือติดตามครอบครัวในประเทศไทย)
6. ใบรับรองการเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษ และทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษ (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าถือวีซ่านักเรียนในประเทศไทย)
7. หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย (เวิร์ค เพอร์มิท) และสำเนา 1 ชุด (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าถือวีซ่าทำงานในประเทศไทย)
8. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย  (ภาษาอังกฤษโดยระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
9. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)

 • ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

10. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นขอวีซ่าจากธนาคารของไทย (ภาษาอังกฤษและออกโดยธนาคาร) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า * อย่างน้อย 6 เดือน *

 • ถ้าหากไม่ใช่ธนาคารของไทย * – แปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากสถานทูต

11. หนังสือเชิญ (หากมีผู้เชิญจากประเทศเกาหลี)
12. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ
13. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือองค์กร กรณีไปเข้าร่วมงานสัมมนา หรือนิทรรศการ
14. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
15. หลักฐานการจองโรงแรม
16. กำหนดการการท่องเที่ยวในแต่ละวัน หรือแผนการท่องเที่ยวในแต่ละวัน (ภาษาอังกฤษ)
17. ค่าธรรมเนียม (หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น)

 

เอกสารที่ควรเตรียมไว้เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ในการตรวจคนเข้าเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้นั้น อาจมีการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม ทางสถานทูตฯเกาหลีแนะนำให้เตรียมเอกสารดังกล่าวเผื่อไว้ให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีการเรียกตรวจจะได้มีหลักฐานพร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่  โดยเอกสารจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เช่น

 1. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. หลักฐานการจองที่พัก
 3. แผนการท่องเที่ยว
 4. หนังสือเชิญจากประเทศเกาหลี
 5. หลักฐานการทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย
 6. หลักฐานแสดงสถานะทางการเงินในประเทศไทย
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล